Facebook  RSS-новини     EN
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Мапа сайту   Контакти   воротній зв'язок  
Новини »
Про нас »
Для респондентів »
Оголошення »
Події »
Статистична інформація »
Бази даних »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Cтатистика районів
та міст »
Тематичні розділи »
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) »
Регіон у фокусі »
Переписи »
Населення України »
Бібліотека »
Інфографіка »
Статистика для школярів »
Міжнародне
співробітництво »
Анкетні опитування »
QR-код з посиланням на головну сторінку вебсайту Головного управління статистики у Львівській областіЄдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Регламент Головного управління статистики у Львівській області
Головна Про нас »

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління статистики
у Львівській області
19.05.2017 № 36


Р Е Г Л А М Е Н Т
Головного управління статистики у Львівській області

I. Загальні положення

1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Львівській області (далі - Головне управління статистики), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

Головне управління статистики є територіальним органом Державної служби статистики України (далі - Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.

Головне управління статистики є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.

2. Головне управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наказами й дорученнями Голови Держстату та Положенням про Головне управління статистики.

3. Основні завдання Головного управління статистики визначені в Положенні про Головне управління статистики у Львівській області, затвердженому наказом Держстату від 30 вересня 2015 року №240. Основні завдання управлінь (відділів) статистики у районах (місті) визначені у Положеннях про Управління (Відділи) статистики у районі (місті), затверджених наказом Головного управління статистики від 12 жовтня 2015 року №50.

4. Головне управління статистики в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

5. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань безпосередньо та через підпорядковані йому управління (відділи) статистики у районах (містах) взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на Головне управління статистики, здійснюється у порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

7. Діяльність Головного управління статистики, управлінь (відділів) статистики у районах (місті) є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо й телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників Головного управління статистики, управлінь (відділів) статистики у районах (місті).

8. Головне управління статистики щорічно оприлюднює звіт про його діяльність, який розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

II. Організація роботи Головного управління статистики

1. Планування роботи

1. З метою забезпечення узгодженості дій структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, для забезпечення своєчасного виконання технологічної програми державних статистичних спостережень, яка затверджується Держстатом, щорічно розробляється комплексна програма Головного управління статистики.

Комплексна програма Головного управління статистики являє собою послідовний опис процедур, які здійснюються за кожним державним статистичним спостереженням і за роботами з виконання функціональних обов'язків і координації діяльності структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

2. З комплексної програми Головного управління статистики формуються витяги для розміщення на веб-сайті Головного управління статистики.

3. Головне управління статистики:
1) забезпечує реалізацію довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень у регіоні;
2) здійснює роботи, пов'язані з підготовкою переписів населення та сільськогосподарських переписів, забезпечує проведення таких переписів у регіоні, а також оброблення, узагальнення, поширення і використання їх результатів;
3) звітує про виконання комплексної програми Головного управління статистики, виконання покладених на Головне управління статистики завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Головного управління статистики, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

4. Головне управління статистики складає річні плани за відповідними напрямами роботи, передбаченими чинним законодавством та визначеними Держстатом.

5. У планах роботи Головного управління статистики визначаються відповідальні за виконання запланованих заходів, а також строки їх виконання.

6. Унесення змін до затвердженого плану роботи Головного управління статистики можливе лише за рішенням начальника Головного управління статистики.

7. Моніторинг виконання планів роботи Головного управління статистики здійснює відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності, поточних планів роботи - керівники структурних та відокремлених підрозділів. Результати моніторингу розглядаються на колегії Головного управління статистики.

2. Визначення повноважень керівництва та інших працівників Головного управління статистики

1. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням про Головне управління статистики.

2. Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління статистики, першим заступником і заступником начальника затверджується наказом Головного управління статистики, у якому визначаються:
1) перелік самостійних та відокремлених структурних підрозділів Головного управління статистики, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником Головного управління статистики, першим заступником і заступником начальника;
2) перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;
3) порядок виконання функціональних повноважень першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.

3. Положення про структурні підрозділи Головного управління статистики розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються юридичним підрозділом, підрозділом управління персоналом та затверджуються начальником Головного управління статистики. Положення про відокремлений структурний підрозділ Головного управління статистики розробляється керівником відповідного підрозділу, погоджується із першим заступником та заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень і затверджується наказом Головного управління статистики.

4. Посадові обов'язки керівників структурних підрозділів Головного управління статистики визначаються в положеннях про ці структурні підрозділи.

3. Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

1. Головне управління статистики для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:
колегія Головного управління статистики є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямів його діяльності.
комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію";
експертна комісія Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Львівської області;
тендерний комітет Головного управління статистики є органом, який утворено для організації та проведення процедур закупівель згідно із Законом України "Про публічні закупівлі";
конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", призначення на які здійснюється начальником Головного управління статистики, є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки, згідно із Законом України "Про державну службу";
дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями дисциплінарних проступків.

2. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник Головного управління статистики. Кількісний та персональний склад, положення про них затверджує начальник Головного управління статистики.

4. Управління персоналом та проходження державної служби

1. Організацію роботи з управління персоналом у Головному управлінні статистики здійснює відділ управління персоналом відповідно до положення про нього.

2. Відділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні статистики, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

3. Відділ управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, наказами Держстату і Головного управління статистики, цим Регламентом, відповідними рекомендаціями інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.

4. Прийняття осіб на роботу до Головного управління статистики та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю України.

5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".

6. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні статистики регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246.

7. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

8. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, - з дня призначення на посаду.

9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців. При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.

10. Присвоєння рангів державними службовцям Головного управління статистики здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №306.

11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

12. З метою дотримання моральних норм професійної поведінки працівники мають керуватись Етичним кодексом працівників органів державної статистики, затвердженим наказом Держстату.

13. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов'язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління статистики здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

14. Державним службовцям Головного управління статистики створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно. Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.

15. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в Головному управлінні статистики у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень та доручень зі службових питань, порядок прийняття та передачі працівниками справ і майна при звільненні визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку Головного управління статистики, затвердженими конференцією державних службовців Головного управління статистики.

16. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення: оголошення подяки державному службовцю; дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця; відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату; представлення до нагородження урядовою відзнакою; представлення до відзначення державною нагородою. Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника Головного управління статистики перший заступник і заступник начальника, керівники структурних і відокремлених підрозділів Головного управління статистики за погодженням з першим заступником і заступником начальника відповідно до розподілу функціональних повноважень.

17. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності. Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України "Про державну службу". Працівники Головного управління статистики, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

18. Порядок входу і виходу з будівлі Головного управління статистики, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції з організації охорони та забезпечення пропускного режиму до будівлі Головного управління статистики, що затверджується наказом Головного управління статистики.

III. Нормотворча діяльність

1. Нормотворча діяльність Головного управління статистики провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з ініціативи Держстату та/або Головного управління статистики.

2. Розроблення проекту нормативно-правового акта у Головному управлінні статистики покладається на структурний підрозділ відповідно до його компетенції. Для розроблення проекту нормативно-правового акта у Головному управлінні статистики може утворюватися робоча група відповідно до наказу Головного управління статистики.

3. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:
1) проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що зумовлюють необхідність підготовки проекту;
2) визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;
3) перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечується опрацювання проекту з урахуванням acquis communautaire, якщо проект за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються законодавством ЄС;
4) перевіряється наявність або відсутність у проекті акта правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, а також ознаки дискримінації;
5) забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими державними органами та в разі потреби вносяться необхідні поправки;
6) уживаються заходи для усунення розбіжностей, зокрема, організовується та проводиться за участю заінтересованих державних органів влади, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

5. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд начальника Головного управління статистики обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними та відокремленими підрозділами Головного управління статистики, юридичним підрозділом, першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики.

IV. Організація роботи з документами та контролю виконання

1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні статистики, затвердженої наказом Головного управління статистики та розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1242.

2. Інструкція з діловодства у Головному управлінні статистики встановлює загальні положення щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами у Головному управлінні статистики незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

3. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві Головного управління статистики, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

4. Відповідальність за організацію діловодства у Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління статистики.

5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету Міністрів України, дорученнях Прем'єр-міністра України, актах Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідають перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

6. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики відповідають їх керівники.

7. Організація діловодства у Головному управлінні статистики покладається на відділ господарського забезпечення, документообігу та контролю виконання.

8. До основних видів роботи з документами належать:
1) реєстрація вхідної кореспонденції;
2) робота з документами у структурних та відокремлених підрозділах;
3) підготовка документів для доповіді керівництву;
4) підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів і актів організаційно-розпорядчого характеру;
5) підготовка та оформлення документів до засідань колегії;
6) оформлення копій та додатків до документів;
7) реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;
8) організація та здійснення контролю за виконанням документів;
9) складення номенклатури та формування справ;
10) підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;
11) ведення обліку та зберігання печаток і штампів Головного управління статистики.

9. Організація документообігу в разі застосування автоматизації діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного й автоматизованого способів опрацювання з можливостями засобів автоматизації.

10. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких установлено завдання, а також виконання яких підлягає обов'язковому контролю, за переліком документів, затвердженим начальником Головного управління статистики.

11. Обов'язково контролюється виконання завдань, передбачених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, надання відповідей на запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розпорядчі документи та доручення керівництва Держстату та Головного управління статистики, рішення колегії Держстату та Головного управління статистики, запити на публічну інформацію.

12. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

13. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на посадову особу відділу господарського забезпечення, документообігу та контролю виконання.

14. У структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.

15. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця посадовою особою відділу господарського забезпечення, документообігу та контролю виконання, яка відповідає за контроль, і подається керівництву Головного управління статистики у вигляді зведень про виконання документів.

16. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

V. Порядок проведення нарад

1. Загальні положення

1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління статистики, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів Головного управління статистики, а в разі необхідності залучаються керівники відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

2. Наради проводять начальник Головного управління статистики, перший заступник і заступник начальника, а також керівники структурних і відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

3. На наради можуть бути запрошені залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ Головного управління статистики за компетенцією.

2. Апаратні наради

1. Апаратні наради у разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності - першого заступника начальника Головного управління статистики.

2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів Головного управління статистики, погоджених з першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

3. Проект порядку денного апаратної наради погоджує начальник Головного управління статистики та доводиться до відома першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики за два дні до її проведення.

4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

5. Підготовку, організацію проведення апаратних нарад здійснює відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності.

3. Оперативні наради

1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник Головного управління статистики або його перший заступник і заступник начальника відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.

2. З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводять керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що його підписує головуючий.

4. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ Головного управління статистики, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

4. Семінари (семінар-наради), відеоконференції

1. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних підрозділів Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів проводяться семінари, семінар-наради, відеоконференції (далі ? семінари), у тому числі за потреби виїзні.

2. Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів переліку запрошених посадових осіб та відповідного розпорядчого документа або доручення керівництва Головного управління статистики) покладається на структурний підрозділ Головного управління статистики, який ініціював його проведення, або обов'язок організації якого визначено положенням про відповідний структурний підрозділ.

3. У разі участі керівництва Головного управління статистики в семінарі відповідний пакет документів подається керівництву Головного управління статистики відповідальним структурним підрозділом Головного управління статистики за три робочі дні до дня проведення.

4. Ведення протоколу забезпечується відповідальним структурним підрозділом Головного управління статистики.

VI. Взаємодія Головного управління статистики з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

1. Головне управління статистики у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє безпосередньо та через підпорядковані йому управління (відділи) статистики у районах (місті) з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

2. Головне управління статистики, з метою ефективної співпраці з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами:
1) надає місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень;
2) використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію;
3) розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування;
4) подає правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про державну статистику" посадових осіб та фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законом;
5) залучає в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Головного управління статистики;
6) забезпечує взаємодію інформаційної системи Головного управління статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією;
7) здійснює проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року №1659 (зі змінами);
8) здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані зі виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.

3. З метою організації ефективної роботи з респондентами безпосередньо та через підпорядковані йому управління (відділи) статистики у районах (місті) Головне управління статистики:
1) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією відповідно до плану державних статистичних спостережень, залучає респондентів до апробації звітно- статистичної документації під час підготовки нових державних статистичних спостережень;
2) отримує в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичних дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;
3) гарантує конфіденційність первинних даних згідно з чинним законодавством, що отримані від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;
4) проводить перевірки достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держстату, та вимагає від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки органи державної статистики можуть самостійно вносити зазначені виправлення з подальшим повідомленням про це респондентів;
5) вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;
6) встановлює зворотний зв'язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності. Політика Держстату у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, затверджена наказом Державної служби статистики України від 04 грудня 2012 року №504, полягає в дотриманні вимог, визначених законодавством, стосовно організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання у статистичних цілях інформації, отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, які здійснюють діяльність, пов'язану із збиранням і використанням адміністративних даних.

VII. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

1. З метою організації ефективної взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації Головне управління статистики забезпечує:
1) інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про діяльність Головного управління статистики шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, проведення прес-конференцій, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність;
2) проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації;
3) організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства:
4) здійснення опитування користувачів та аналізу їх потреб у статистичній інформації та доступу до неї.

VIII. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" (зі змінами), Порядку організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, інших актів законодавства.

2. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики, затвердженою наказом Головного управління статистики від 27 квітня 2005 року №18, і покладається на відділ господарського забезпечення, документообігу та контролю виконання.

3. Особистий прийом громадян проводить начальник Головного управління статистики, перший заступник і заступник начальника відповідно до порядку організації та проведення особистого прийому громадян та графіка особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, затвердженого наказом Головного управління статистики, які підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

4. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України "Про статус народного депутата України".

5. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління статистики, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи, який затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 лютого 2013 року №140, наказу Головного управління статистики від 05 липня 2013 року №49 "Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"" та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

IX. Міжнародне співробітництво

1. Головне управління статистики у межах своїх повноважень:
1) бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до його компетенції;
2) надає відповідно до законодавства статистичні дані міжнародним організаціям, а також здійснює обмін статистичною інформацією із статистичними органами ЄС, міжнародних організацій, а також статистичними службами іноземних держав.

Х. Запобігання та виявлення корупції у Головному управлінні статистики

1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції", постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року №1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади", від 04 вересня 2013 року №706 "Питання запобігання та виявлення корупції", а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

2. Головне управління статистики у межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми, яка затверджується Держстатом та передбачає:
1) визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері статистики, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
2) оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;
3) заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
4) навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
5) процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;
6) інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи. 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
 Про сайт Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2020
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi