Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Тематичні розділи
Населення та міграція »
Ринок праці »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальний захист »
Доходи та умови життя
домогосподарств »
Населені пункти та
житло »
Культура, спорт, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Макроекономічні
показники »
Діяльність підприємств »
Інвестиції »
Енергетика,
навколишнє середовище»
Сільське, лісове та
рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Транспорт, інформаційне
суспільство »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Місто Львів »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Наука, технології та інновації
Головна Тематичні розділи » Наука, технології та інновації » Статистичні терміни

Наука
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок
– це загальна кількість працівників наукової організації, безпосередньо задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок. До них уключено як постійних, так і тимчасових працівників, які повністю або частково зайняті у виконанні наукових досліджень і розробок, а також сумісників і осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру.
Дослідники
– наукові та інженерно-технічні працівники, які професійно займаються науковими дослідженнями та розробками і безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, продуктів, процесів, методів та систем, а також адміністративно-управлінський персонал, що здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким процесом (у тому числі керівники наукових організацій та підрозділів, які виконують наукові дослідження і розробки).
Техніки
– працівники, основні функції яких вимагають володіння технічними знаннями та досвіду в одній чи декількох сферах природничих, технічних, суспільних або гуманітарних наук, які беруть участь у виконанні наукових досліджень та розробок, виконуючи технічні функції, як правило, під керівництвом дослідників (підготовку комп'ютерних програм; виконання бібліографічного пошуку та відбір відповідних матеріалів з архівів і бібліотек; виконання експериментів, випробовувань і налізів; реєстрацію вимірювань, проведення розрахунків, підготовку креслень та схем; проведення статистичних обстежень тощо).
Допоміжний персонал
– працівники, які виконують допоміжні функції, пов'язані з проведенням досліджень та розробок: працівники планово-економічних, фінансових підрозділів, патентних служб, підрозділів науково-технічної інформації, науково-технічних бібліотек; робітники, які здійснюють монтаж, наладку, обслуговування та ремонт наукового обладнання і приладів; робітники дослідних (експериментальних) виробництв; лаборанти, які не мають повної вищої, базової вищої чи початкової вищої освіти.
Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт
– це фактичні витрати на виконання наукових досліджень і розробок (за собівартістю) у звітному періоді незалежно від джерела надходження коштів, уключаючи як поточні, так і капітальні витрати (за винятком суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів). У зазначений обсяг витрат не включають витрати на виконання робіт (послуг), що не відносяться до наукових досліджень і розробок, а також платні послуги населенню.
Інновації
Упровадження інновацій (інновація)
– це діяльність підприємства пов'язана з упровадженням як технологічно нових, так і значно технологічно удосконалених продуктів (продуктові інновації) і процесів (процесові інновації). Інновація вважається упровадженою, якщо вона (її результат) потрапила на ринок чи використовується у виробничому процесі.
Придбання нових технологій
– це придбання нових технологій, які використовуються для реалізації технологічних інновацій, ураховуючи придбання підприємством: виключних майнових прав власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ліцензій, ліцензійних договорів на використання зазначених об'єктів; комерційних таємниць (формули, розрахунки, плани, креслення, незапатентовані винаходи та інше; інструкції, опис, вимоги, дані, методи і методики); проектів; технологій в розукомплектованому вигляді; товарних знаків (товарні знаки, придбані у зв'язку з проведенням підприємством інновацій); інших інжинірингових, консалтингових послуг (виключаючи дослідження і розробки), придбані від сторонніх організацій, приватних осіб тощо (без урахування виробів, зразків, машин, апаратів, комплектуючих або запасних частин, інструментів тощо, що придбані в комплекті з документами). Підприємство може придбати технологію як у матеріальній, так і в нематеріальній формі. Починаючи зі звіту за 2007р. назву показника замінено на "придбання інших зовнішніх знань".
Підготовка виробництва для впровадження інновацій
– це виробниче проектування, інші види робіт з підготовки виробництва для випуску нових продуктів, упровадження нових методів їх виробництва. Виробничі проектно-конструкторські роботи, пов'язані з технологічним оснащенням, організацією виробництва і початковим етапом випуску продукції. До них може відноситись проектування промислового об'єкта (зразка), інші проектно-конструкторські роботи, направлені на окремі виробничі процеси і методи, технічні специфікації, експлуатаційні особливості (властивості), необхідні для виробництва технологічно нових продуктів та здійснення нових процесів. Указані роботи не входять до складу досліджень і розробок та належать, як правило, до початкової стадії проекту створення нових продуктів чи технологічних процесів. Починаючи зі звіту за 2007р. дані показника віднесено до інших витрат.
Кількість впроваджених інноваційних видів продукції, найменувань
– зазначається кількість упроваджених у виробництво у звітному періоді інноваційних видів продукції, що можуть бути новими як для ринку, так и лише для підприємства; у т.ч. нові види машин, устатковання, приладів, апаратів тощо – наводиться кількість упроваджених у виробництво інноваційних видів машин, устаткування, приладів, апаратів тощо.
Нові види машин, устатковання, приладів, апаратів тощо
– кількість упроваджених у виробництво інноваційних видів машин, устаткування, приладів, апаратів тощо, що є новими для ринку.
Реалізована інноваційна продукція
– це обсяг реалізованої інноваційної продукції за період з початку року, що була заново упроваджена, зазнала суттєвих технологічних змін або вдосконалювалася протягом останніх трьох років (інноваційна продукція нова як для ринку, так і лише для підприємства). Інновація є новою для ринку, коли підприємство, що впровадило інновацію першим виводить її на свій ринок. Під ринком розуміють уявлення самого підприємства про ринок, де воно діє, і який може складатися з власне підприємства, що звітує, в сукупності з її конкурентами, можливо, з урахуванням географічного аспекту чи типової серії продуктів. Під географічним аспектом мається на увазі ринок, до якого можуть входити як вітчизняні, так і міжнародні підприємства. Мінімальний рівень новизни для зарахування будь-якої зміни до категорії "інновація" визначається як "нове для підприємства". Продукт уже може використовуватись (виготовлятися) на інших підприємствах, але якщо він є новим або істотно поліпшеним для даного підприємства, то така зміна розглядається для нього як інновація.
Об'єкти інтелектуальної власності
включають винаходи, корисні моделі, промислові зразки.
Винахід (корисна модель)
– результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Об'єктом винаходу (корисної моделі) може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини), процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту або процесу.
Промисловий зразок
– результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.
Раціоналізаторська пропозиція
– пропозиція, що є новою і корисною для підприємства, якому вона подана, та передбачає створення чи зміну конструкції виробів, технології виробництва, складу матеріалу або техніки, що застосовується.Контакт
Наука
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
Рихальська І.С.
  (032) 258-59-78
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua

Інновації
Відділ аналізу даних статистики виробництва
Купчик Г.I.
  (032) 258-59-24
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2018
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi