Facebook  RSS-новини     EN
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Мапа сайту   Контакти   воротній зв'язок  
Новини »
Тематичні розділи
Населення та міграція »
Ринок праці »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальний захист »
Доходи та умови життя
домогосподарств »
Населені пункти та
житло »
Культура, спорт, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Макроекономічні
показники »
Діяльність підприємств »
Інвестиції »
Енергетика, навколишнє
середовище »
Сільське, лісове
та рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Транспорт, інформаційне
суспільство »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Місто Львів »
Для респондентів »
Оголошення »
Події »
Статистична інформація »
Бази даних »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Cтатистика районів
та міст »
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) »
Регіон у фокусі »
Переписи »
Населення України »
Бібліотека »
Інфографіка »
Статистика для школярів »
Міжнародне
співробітництво »
Анкетні опитування »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Енергетика, навколишнє середовище
Головна Тематичні розділи » Енергетика, навколишнє середовище » Статистичні терміни

Енергетика
Вiдходи паперу та картону
– вiдходи виробництва паперу i картону та виробiв з паперу та картону; вiдходи вхiдних компонентiв вiд виробництва книжок, газет та друкованої продукцiї, бракована продукцiя; вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва книжок, газет тощо – продукцiя бракована; книжки, газети, товари канцелярськi паперовi зiпсованi та забрудненi.
Сировина полiмерна вторинна
– вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва пластмас в первинних формах; продукцiя бракована; вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва волокон штучних, волокна штучнi некондицiйнi; тара пластикова дрiбна використана; фурнiтура пластмасова зiпсована, пластмаси та плiвки декоративнi зiпсованi, вироби комплектувальнi пластмасовi, якi не можуть бути використанi за призначенням; вiдходи виробництва виробiв пластмасових; сумiш вiдходiв, матерiалiв та виробiв з пластмас iнших, що не пiдлягає спецiальному обробленню.
Матерiали текстильнi вториннi
– вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва полотен текстильних – продукцiя бракована; вiдходи розкрою матерiалiв; вiдходи кiнцевої продукцiї виробiв текстильних готових, крiм одягу – продукцiя бракована; вiдходи виробництва килимiв i килимкiв – продукцiя бракована.
Вiдходи шкiрянi
– вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва одягу шкiряного – вiдрiзки шкiри, бракована продукцiя; вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва шкiри – продукцiя бракована; вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва саквояжiв, чемоданiв, сумок ручних, аналогiчних виробiв, виробiв шорних, сiдельних, упряжi, взуття, продукцiя бракована; вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва шкiри – край вiд контирування шкiр тварин.
Шини зношенi
– шини зiпсованi перед початком експлуатацiї, вiдпрацьованi, ушкодженi та забрудненi при експлуатацiї (включаються шини з металокордом).
Склобiй
– тара скляна використана та бiй скла (за виключенням вiдходiв тари, якi утворилися при перевезеннi, i тари аптечної). Скло, яке утворилося при рiзцi скла, та фарфоровий бiй не враховуються.
Недогарки пiритнi
– вiдходи вхiдних компонентiв при видобутку мiнералiв для хiмiчної промисловостi i виробництва добрив (пiрити залiзнi невiдпалювальнi некондицiйнi); вiдходи вхiдних компонентiв для виробництва хiмiкатiв основних неорганiчних (недогарки колчеданнi (пiритнi)).
Шлаки доменного виробництва
– шлаки доменнi не гранульованi та гранульованi для виробництва глиноземного цементу, багатоглиноземнi iншi; рядовi для дорожнього будiвництва, меленi для сiльського господарства, дробильнi, iншi; електрофосфорнi для виробництва цементiв; гранульованi для виробництва цементiв та шлакоблочної цегли.
Зола та золошлаковi вiдходи ТЕС
– вiдходи вiд процесiв згоряння при функцiюваннi енергетичних станцiй та iнших установок; залишки процесу пiролiзу (при спалюваннi комунальних та твердих побутових вiдходiв).
Вiдходи вуглевидобутку i вуглезбагачення
– вiдходи виробничо-технологiчнi видобування i обробки вугiлля; бракована продукцiя. Включають шлами та "хвости" збагачувальних фабрик.
Вiдходи будiвельного виробництва
– бетон i залiзобетон – бетон товарний некондицiйний; вироби стiновi бетоннi, стовпи, черепиця бетонна ушкодженi, забрудненi або неiдентифiкованi, якi не можуть бути використанi за призначенням; конструкцiї залiзобетоннi ушкодженi (зiпсованi), неiдентифiкованi.
Вiдходи вапняковi
– залишки (пил, кришка, уламки) видобування вапняку в кар'єрах; вапняк некондицiйний.
Вiдходи вапняково-сiрчанi
– вiдсiв вапняковий, у т. ч. вапняково-сiрчастий та вапняково-магнiєвий.
Породи розкривнi, попутнi скельнi та iншi
– вiдходи (породи гiрськi, земля), якi утворюються при проведеннi розкривних робiт в процесi будiвництва шахт, розрiзiв, кар'єрiв, вiд видобування каменю для будiвництва, залишки (пил, уламки) видобутку сланцю шиферного в кар'єрах, вiдходи виробничо-технологiчнi видобування гравiю, пiску, глини i каолiну.
Канати стальнi вiдпрацьованi
– вiдходи кiнцевi, пов'язанi з послугами транспорту.
Костриця луб'яних волокон
– сировина рослинна, яка використовується в текстильному виробництвi, некондицiйна.
Жом буряковий
– вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва цукру.
Барда зернокартопляна
– вiдходи, що утворилися при виробництвi спирту.
Дефекат
– вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва цукру.
Сироватка молочна
– вiдходи виробництва молочних продуктiв та морозива, сироватка згущена некондицiйна.
Дробина пивна
– вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва напоїв.
Вiдходи деревини
– вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва та кiнцевої продукцiї деревини, виробiв з деревини, корку, виробiв з соломи та матерiалiв iнших.
Гумовi вiдходи
– вироби та матерiали гумовi зiпсованi та використанi.
Зерновi вiдходи
– вiдходи кiнцевої продукцiї злакiв хлiбних: злаки хлiбнi некондицiйнi (бите, мертве зерно, зiпсоване, ушкоджене при обробцi), лушпина, полова, домiшки iнших культур. "Висiвки" не включаються.
Фосфогiпс
– вiдходи процесiв переробки фосфору; вiдходи виробництва фосфогiпсу рядового та кондицiйного; фосфогiпс некондицiйний.
Шлаки ливарного виробництва
– шлаки пiчнi вiдходiв вхiдних компонентiв при литвi чорних та кольорових металiв.
Сумiшi формувальнi вiдпрацьованi
– вiдходи ливарного виробництва чорних та кольорових металiв; сумiшi формувальнi на основi фуранових смол вiдпрацьованi; сумiшi формувальнi на мiднiй основi вiдпрацьованi.
Вичавки яблучнi
– вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва напоїв, сокiв фруктових та овочевих, продуктiв харчування гомогенiзованих i дiєтичних.
Утворилося вторинної сировини та вiдходiв виробництва
– обсяги вторинної сировини i вiдходiв, що утворилися на пiдприємствах.
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
– загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн від стаціонарних джерел викидів, як після проходження пилогазоочисних установок у результаті неповного уловлення й очищення на організованих джерелах забруднення, так і без очищення від організованих і неорганізованих джерел забруднення. Сюди не включаються викиди забруднюючих речовин у результаті ерозії ґрунтів (пилових бур), лісових пожеж і т.і.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел
– загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн під час роботи двигунів автомобільного, авіаційного, залізничного, водного транспорту та виробничої техніки.
Відходи
– будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості та не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
Небезпечні відходи
– відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів та засобів поводження з ними.

Небезпечні відходи містять такі речовини, що мають небезпечні властивості: токсичність, вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, високу реакційну здатність, або містять збудники інфекційних хвороб.
Видалення відходів
– здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.
Захоронення відходів
– остаточне розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.
Оброблення (перероблення) відходів
– здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.
Спеціально відведені місця чи об’єкти
– ділянки, спеціально призначені для накопичення, постійного зберігання відходів, на використання яких отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами.
Загальний забір води із природних водних джерел
– обсяг вилучених водних ресурсів з природних водних об'єктів (уключаючи ріки, озера, моря і підземні горизонти). В загальний обсяг водозабору входять: шахтнорудникові води, що отримуються при видобуванні корисних копалин, відкачуванні ґрунтових вод з будівельних котлованів та ін. Показник включає також обсяг забору транзитної води для подачі в великі канали, нецентралізований забір води населенням із колодязів, артезіанських свердловин, природних водойм і т.п. В цей показник не включається обсяг попуску води через гідровузли для виробництва гідроелектроенергії, шлюзування суден, пропуску риби, підтримання судноплавних глибин та ін.
Споживання свіжої води
– використання для задоволення потреб у воді всіх видів (поверхневих, підземних, пластових, шахтних, морських та ін.), забраних або одержаних із водозаборів, що належать підприємству, так і комунальних водопроводів та інших водогосподарчих систем. До складу водовикористання не включаються обсяги зворотного і послідовного (повторного) використання вод (за винятком води, що надійшла на відшкодування втрат у ці зворотні і послідовні водогосподарчі системи), а також колекторно-дренажні стоки.
Загальне водовідведення
– обсяги води, скинутої у природні водні об'єкти, на рельєф місцевості, сільськогосподарські поля, поля зрошення і т.п. та переданої іншим водокористувачам.
Забруднені зворотні води
– виробничі та побутові (комунальні) стоки (включаючи шахтні, рудникові, пластові, дренажні), враховуючи залпові скиди, які надходять у поверхневі водні об'єкти без очищення, або після недостатнього очищення і містять забруднюючі речовини в кількості, що призводить до порушення встановлених норм якості води у контрольному створі. До них не входять обсяги стоків, що надходять на поля фільтрації, в накопичувачі, на рельєф місцевості і т.п.
Потужність очисних споруд
– це максимальний обсяг зворотних вод, які можна очистити на очисних спорудах протягом звітного періоду.
Нормативно-очищені зворотні води
– стоки, які пройшли очищення на відповідних спорудах та відведення яких після очищення у водні об'єкти не призводить до порушення встановлених норм якості води в контрольному створі, або пункті водокористування.Енергетика
Відділ аналізу даних статистики торгівлі та послуг
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-64
Оксана Конкевич
Навколишнє середовище
Відділ аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-21
Любомира Шалай
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
 Про сайт Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2020
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi