Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Львівській області
Facebook    Twitter    instagram
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
    Корисні ресурси    Мапа сайту    Контакти  
 
Новини
Діяльність Головного управління
Для користувачів
Для респондентів
Оголошення
Події
Бази даних
Статистична інформація
Експрес-випуски та пресвипуски
Публікації
Статистика за темами
Львівська область
в Україні
Паспорт області
Населення України
Інфографіка
Ґендерна статистика
Статистика для школярів
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Міжнародне
співробітництво
Анкетні опитування
Бібліотека
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Платформа Центрів Дія

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту запрошує на навчання!

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта  
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Регламент Головного управління статистики у Львівській області
Головна Діяльність Головного управління »

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління статистики
у Львівській області
16.04.2021р. № 28

(у редакції наказу Головного управління статистики
у Львівській області
від 08.06.2023р. № 50)


Р Е Г Л А М Е Н Т
Головного управління статистики у Львівській області

I. Загальні положення

1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Львівській області (далі – ГУС у Львівській області), пов'язаної зі здійсненням його повноважень. ГУС у Львівській області є територіальним органом Державної служби статистики України (Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики. ГУС у Львівській області, що підпорядковане Держстату, є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.

2. ГУС у Львівській області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами Держстату й дорученнями Голови Держстату, Положенням про ГУС у Львівській області, Регламентом ГУС у Львівській області та іншими актами законодавства.

3. Основні завдання ГУС у Львівській області визначені в Положенні про Головне управління статистики у Львівській області, затвердженому наказом Держстату від 30 вересня 2015 року № 240 (у редакції наказу Держстату від 15 лютого 2023 року № 65).

4. ГУС у Львівській області в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

5. ГУС у Львівській області під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на ГУС у Львівській області, здійснюється у порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

7. Діяльність ГУС у Львівській області є відкритою та прозорою для громадськості, за винятком питань, які становлять інформацію з обмеженим доступом. Відкритість та прозорість передбачає забезпечення відкритого та рівного доступу користувачів до офіційної державної статистичної інформації, можливість її використання, поширення та зберігання з метою виконання своїх завдань та функцій, забезпечення прав, свобод і законних інтересів.

8. ГУС у Львівській області щорічно оприлюднює на офіційному вебсайті звіт про результати діяльності.

II. Організація роботи ГУС у Львівській області

1. Планування роботи

1. Основою для планування діяльності ГУС у Львівській області є довгострокова програма розвитку офіційної статистики, план державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, окремі рішення Кабінету Міністрів України, технологічна програма державних статистичних спостережень Держстату, річні плани за пріоритетними напрямами роботи Держстату, замовлення користувачів статистичної інформації.

2. ГУС у Львівській області щороку розробляє технологічну програму державних статистичних спостережень, яка містить заходи з організації проведення державних статистичних спостережень за процесами статистичного виробництва, підготовки інформаційно-аналітичних статистичних продуктів та здійснення інших видів статистичної діяльності, з визначенням відповідальних виконавців та термінів (строків) виконання заходів.

Технологічна програма державних статистичних спостережень формується відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності ГУС у Львівській області з урахуванням пропозицій структурних підрозділів відповідно до Порядку формування технологічної програми державних статистичних спостережень в автоматизованій системі ведення технологічної програми державних статистичних спостережень, затвердженого наказом Держстату від 01.02.2021 №18.

3. ГУС у Львівській області складає річні плани за відповідними пріоритетними напрямами роботи, передбаченими чинним законодавством та визначеними Держстатом.

4. На підставі технологічної програми державних статистичних спостережень та річних планів за відповідними пріоритетними напрямами роботи (далі – річні плани) структурні підрозділи ГУС у Львівській області складають поточні плани роботи, які затверджуються начальником ГУС у Львівській області або його заступниками відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5. Зміни до технологічної програми державних статистичних спостережень, річних та поточних планів роботи структурних підрозділів ГУС у Львівській області вносяться на підставі службових записок керівників структурних підрозділів, погоджених начальником ГУС у Львівській області або його заступниками відповідно до розподілу функціональних повноважень.

6. Моніторинг виконання технологічної програми державних статистичних спостережень та річних планів роботи здійснює відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності на основі інформації, що подається структурними підрозділами ГУС у Львівській області про їх виконання; моніторинг виконання поточних планів роботи – керівники структурних підрозділів.
Інформація про підсумки роботи структурних підрозділів щоквартально розглядається на колегії ГУС у Львівській області.

2. Визначення повноважень керівництва та інших працівників ГУС у Львівській області

1. Повноваження начальника ГУС у Львівській області визначаються Положенням про Головне управління статистики у Львівській області та посадовою інструкцією.

2. Розподіл функціональних повноважень між начальником ГУС у Львівській області та його заступниками затверджується наказом ГУС у Львівській області.

3. Положення про структурні підрозділи ГУС у Львівській області розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються із заступниками начальника ГУС у Львівській області відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною службою і службою управління персоналом та затверджуються наказом ГУС у Львівській області.

4. Посадові обов'язки працівників ГУС у Львівській області визначаються в їхніх посадових інструкціях, які розробляються безпосередніми керівниками відповідних працівників або службою управління персоналом відповідно до Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 11 вересня 2019 року № 172-19 (зі змінами), та затверджуються начальником ГУС у Львівській області.

5. Посадові інструкції переглядаються у разі зміни структури, штатного розпису ГУС у Львівській області, обов’язків працівників та затверджуються одночасно із внесенням відповідних змін або в інший визначений наказом ГУС у Львівській області термін.

3. Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

1. ГУС у Львівській області для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань, обговорення найважливіших напрямів розвитку офіційної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

1) колегія ГУС у Львівській області є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямів його діяльності;

2) комісія з питань роботи із службовою інформацією ГУС у Львівській області є постійно діючим органом, який утворено з метою забезпечення ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в ГУС у Львівській області;

3) експертна комісія ГУС у Львівській області є постійно діючим органом, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві ГУС у Львівській області, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Львівської області;

4) конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», призначення на які здійснюється начальником ГУС у Львівській області, є постійно діючим органом ГУС у Львівській області, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки, згідно із Законом України «Про державну службу».

2. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник ГУС у Львівській області. Кількісний та персональний склад, положення про них затверджується наказами ГУС у Львівській області.

4. Управління персоналом та проходження державної служби

1. Організацію роботи з управління персоналом у ГУС у Львівській області здійснює відділ управління персоналом відповідно до положення про нього.

2. Відділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у ГУС у Львівській області, добір і розвиток персоналу, організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності працівників, документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

3. Прийняття осіб на роботу до ГУС у Львівській області та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» та Кодексу законів про працю України.

4. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу».

5. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців ГУС у Львівській області регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами).

6. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

7. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, − з дня призначення на посаду.

8. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.
При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.

9. Присвоєння рангів державними службовцям ГУС у Львівській області здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу» та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 (зі змінами).

10. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

11. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ГУС у Львівській області здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Оцінювання здійснюється щороку відповідно до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (зі змінами).

12. Державним службовцям ГУС у Львівській області створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

Професійне навчання державних службовців, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», здійснюється у встановленому законодавством порядку за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему професійного навчання державних службовців.

13. Тривалість робочого часу працівників ГУС у Львівській області, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в ГУС у Львівській області у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень та доручень зі службових питань, порядок прийняття та передачі працівниками справ і майна при звільненні та переведенні визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку ГУС у Львівській області та Правилами внутрішнього трудового розпорядку ГУС у Львівській області.

14. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:

оголошення подяки;

нагородження грамотою;

дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;

відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату;

представлення до нагородження урядовою відзнакою;

представлення до відзначення державною нагородою.

Подання щодо застосування заохочень до працівників надають у встановленому порядку на розгляд начальника ГУС у Львівській області заступники начальника ГУС у Львівській області, керівники структурних підрозділів ГУС у Львівській області за погодженням із заступниками начальника ГУС у Львівській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

15. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.
Засади притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців визначають Закон України «Про державну службу» та Порядок здійснення дисциплінарного провадження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1039 (зі змінами).

Працівники ГУС у Львівській області, які займають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

16. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі ГУС у Львівській області, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції з охорони адміністративної будівлі та правил пропускного режиму ГУС у Львівській області.

III. Діяльність з підготовки та узгодження проєктів актів організаційно-розпорядчого характеру

1. Діяльність ГУС у Львівській області з підготовки та узгодження проєктів актів організаційно-розпорядчого характеру провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з ініціативи Держстату та/або ГУС у Львівській області.

2. Розроблення проєкту акта організаційно-розпорядчого характеру в ГУС у Львівській області покладається на структурний підрозділ відповідно до його компетенції. Для розроблення проєкту акта організаційно-розпорядчого характеру в ГУС у Львівській області може утворюватися робоча група відповідно до наказу ГУС у Львівській області.

3. Проєкт акта організаційно-розпорядчого характеру перед поданням на розгляд начальника ГУС у Львівській області обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами ГУС у Львівській області, юридичною службою, заступниками начальника ГУС у Львівській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

IV. Організація роботи з документами та контролю виконання

1. Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням в ГУС у Львівській області здійснюється відповідно до Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та Регламенту організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55 (зі змінами).

2. Документування управлінської інформації в ГУС у Львівській області здійснюється в електронній формі.

3. Особливості організації діловодства з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію, визначаються окремими нормативно-правовими актами.

4. Організація діловодства в ГУС у Львівській області покладається на відділ документального забезпечення та контролю виконання.

5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних підрозділах ГУС у Львівській області відповідають їх керівники.

6. Моніторинг виконання управлінських рішень включає в себе безперервне спостереження за процесом виконання управлінських рішень, та проводиться з метою нагляду за виконавською дисципліною.

7. Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання та терміни їх виконання, визначені актами державних органів та дорученнями вищих посадових осіб, наказами та дорученнями керівництва Держстату та ГУС у Львівській області, рішеннями колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, робочих груп, протоколами нарад, зверненнями, запитами, листами.

8. Моніторинг виконання документів здійснюється відповідно до Порядку організації контролю за виконанням документів у ГУС у Львівській області, затвердженого наказом ГУС у Львівській області.

9. Інформація про стан виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця і подається керівництву ГУС у Львівській області.

V. Порядок проведення нарад, семінарів, відеоконференцій

1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі ГУС у Львівській області, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів ГУС у Львівській області.

2. Наради проводять начальник ГУС у Львівській області, заступники начальника ГУС у Львівській області, а також керівники структурних підрозділів ГУС у Львівській області.

3. На наради можуть бути запрошені залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

4. Рішення, прийняті на нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників наради.
Ведення протоколу забезпечується відповідним структурним підрозділом ГУС у Львівській області.

5. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ ГУС у Львівській області за компетенцією.

6. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних підрозділів ГУС у Львівській області проводяться семінари, семінар-наради, відеоконференції (далі – семінари).

7. Організація проведення семінару покладається на структурний підрозділ ГУС у Львівській області, який ініціював його проведення, або обов'язок організації якого визначено положенням про відповідний структурний підрозділ.

8. У разі участі керівництва ГУС у Львівській області в семінарі відповідний пакет документів подається керівництву ГУС у Львівській області відповідальним структурним підрозділом ГУС у Львівській області за три робочі дні до дня проведення.


VI. Взаємодія ГУС у Львівській області з місцевими органами державної влади
та органами місцевого самоврядування

1. ГУС у Львівській області у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, статистичними службами іноземних держав і міжнародними статистичними організаціями, а також з підприємствами, установами та організаціями.

2. ГУС у Львівській області з метою ефективної співпраці з виробниками офіційної статистики, місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами та розпорядниками адміністративних даних:

1) використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію, укладає угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами, що провадять діяльність, пов'язану із збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних;

2) надає місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування офіційну державну статистичну інформацію в обсягах і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень;

3) розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування;

4) подає до правоохоронних органів пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України «Про офіційну статистику» посадових осіб юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до відповідальності, встановленої законом;

5) залучає в установленому порядку спеціалістів виробників офіційної статистики, місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб та розпорядників адміністративних даних, науковців, експертів до розгляду питань, що належать до компетенції ГУС у Львівській області;

6) забезпечує взаємодію інформаційної системи ГУС у Львівській області з інформаційними системами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, статистичних служб іноземних держав шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

7) здійснює проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659 (зі змінами);

8) здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані із виконанням завдань, покладених на ГУС у Львівській області.

VII. Взаємодія із суб’єктами у сфері медіа та громадськістю


1. Взаємодія між ГУС у Львівській області, суб’єктами у сфері медіа, громадськістю та іншими користувачами офіційної державної статистичної інформації забезпечується шляхом:

1) розміщення інформації на офіційному вебсайті ГУС у Львівській області;

2) розміщення інформації на офіційних сторінках ГУС у Львівській області в соціальних медіа;

3) проведення пресконференцій, брифінгів, вебінарів, нарад;

4) телефонних консультацій;

5) публікацій у медіа (засобах масової інформації) статей, інтерв'ю, коментарів.

VIII. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації.
Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у медіа», порядку організації та проведення особистого прийому громадян та графіка особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Львівській області, затвердженого наказом ГУС у Львівській області, інших актів законодавства.

2. Діловодство за зверненнями громадян у ГУС у Львівській області ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у ГУС у Львівській області, затвердженою наказом ГУС у Львівській області, та покладається на відділ документального забезпечення та контролю виконання.

3. Особистий прийом громадян проводить начальник ГУС у Львівській області та його заступники відповідно до порядку організації та проведення особистого прийому громадян та графіка особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Львівській області, затвердженого наказом ГУС у Львівській області.
Графік особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Львівській області підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті ГУС у Львівській області.

4. У ГУС у Львівській області здійснюється прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правничої допомоги, з питань, що належать до компетенції ГУС у Львівській області. Перелік посадових осіб, які здійснюють прийом, та графік прийому розміщуються на офіційному вебсайті ГУС у Львівській області.

5. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні ГУС у Львівській області, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

6. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України «Про статус народного депутата України».

IX. Міжнародне співробітництво

1. ГУС у Львівській області у межах своїх повноважень:

1) бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до його компетенції;

2) здійснює підготовку спільних публікацій зі статистичними службами іноземних держав;

3) надає відповідно до законодавства статистичні дані міжнародним організаціям, а також здійснює обмін статистичною інформацією зі статистичними службами іноземних держав.

2. Організацію ефективного міжнародного співробітництва у сфері статистики здійснюють начальник ГУС у Львівській області та його заступники відповідно до розподілу функціональних повноважень із залученням заінтересованих структурних підрозділів ГУС у Львівській області.

3. Організація візитів іноземних делегацій до ГУС у Львівській області регламентується наказами ГУС у Львівській області, що видаються з приводу кожного окремого візиту, з урахуванням вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 (зі змінами).

Х. Організація та функціонування системи управління ризиками

1. Організація системи управління ризиками в ГУС у Львівській області здійснюється відповідно до Політики керування ризиками органів державної статистики, затвердженої наказом Держстату від 17.12.2019 № 402 (зі змінами) та Порядку організації та функціонування системи управління ризиками в Головному управлінні статистики у Львівській області, затвердженого наказом ГУС у Львівській області.

ХІ. Запобігання та виявлення корупції

1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади», а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами, та покладається на головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.

2. ГУС у Львівській області у межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми, яка затверджується Держстатом та передбачає:

1) визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері статистики, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

2) оцінку корупційних ризиків, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

3) заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

4) навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

5) процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;

6) інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи.

 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2024
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем