Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Львівській області
Facebook   Twitter   instagram
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Мапа сайту   Контакти  
 
Новини »
Діяльність Головного управління »
Для користувачів »
Для респондентів »
Оголошення »
Події »
Бази даних »
Статистична інформація »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Статистика за темами »
Львівська область
в Україні »
Паспорт області »
Населення України »
Переписи »
Інфографіка »
Ґендерна статистика »
Статистика для школярів »
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) »
Міжнародне
співробітництво »
Анкетні опитування »
Бібліотека »

Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Платформа Центрів Дія

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту запрошує на навчання!

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Регламент Головного управління статистики у Львівській області
Головна Діяльність Головного управління »

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління статистики
у Львівській області
16.04.2021 № 28


Р Е Г Л А М Е Н Т
Головного управління статистики у Львівській області

I. Загальні положення

1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Львівській області (далі – ГУС у Львівській області), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

ГУС у Львівській області є територіальним органом Державної служби статистики України (Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.

ГУС у Львівській області, що підпорядковане Держстату, є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.

2. ГУС у Львівській області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами й дорученнями Голови Держстату та Положенням про ГУС у Львівській області.

3. Основні завдання ГУС у Львівській області визначені в Положенні про Головне управління статистики у Львівській області, затвердженому наказом Держстату від 30 вересня 2015 року №240 (у редакції наказу Держстату від 02 січня 2020 року №14).

4. ГУС у Львівській області в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

5. ГУС у Львівській області під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на ГУС у Львівській області, здійснюється у порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

7. Діяльність ГУС у Львівській області є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо й телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників ГУС у Львівській області.

8. ГУС у Львівській області щорічно оприлюднює на офіційному вебсайті звіт про результати діяльності.

II. Організація роботи ГУС у Львівській області
1. Планування роботи

1. Основою для планування діяльності ГУС у Львівській області є План державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, Технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена наказом Держстату, замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

2. ГУС у Львівській області щороку розробляє Технологічну програму, яка містить заходи з організації проведення державних статистичних спостережень, виконання комплексних статистичних робіт, підготовки комплексних статистичних продуктів та здійснення інших видів статистичної діяльності за процесами статистичного виробництва, з визначенням виконавців та термінів (строків) виконання заходів.

Технологічна програма формується відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності ГУС у Львівській області з урахуванням пропозицій структурних підрозділів щодо ініціативних робіт, погоджених із заступниками начальника ГУС у Львівській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Перелік ініціативних робіт затверджується рішенням колегії ГУС у Львівській області.

3. Витяг з Технологічної програми розміщується на офіційному вебсайті ГУС у Львівській області.

4. На підставі Технологічної програми структурні підрозділи ГУС у Львівській області складають поточні плани роботи, які подають на розгляд та затвердження начальнику ГУС у Львівській області та його заступникам відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5. Зміни до Технологічної програми та поточних планів структурних підрозділів ГУС у Львівській області вносяться на підставі службових записок керівників структурних підрозділів, погоджених начальником ГУС у Львівській області та його заступниками відповідно до розподілу функціональних повноважень.

6. Моніторинг виконання планів роботи ГУС у Львівській області здійснює відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності, поточних планів роботи – керівники структурних підрозділів.

Результати моніторингу розглядаються на колегії ГУС у Львівській області.

2. Визначення повноважень керівництва та інших працівників ГУС у Львівській області

1. Повноваження начальника ГУС у Львівській області визначаються Положенням про Головне управління статистики у Львівській області.

2. Розподіл функціональних повноважень між начальником ГУС у Львівській, першим заступником і заступниками начальника затверджується наказом ГУС у Львівській області, у якому визначаються:

1) перелік структурних підрозділів ГУС у Львівській області, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником ГУС у Львівській області, першим заступником і заступниками начальника;

2) перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступниками начальника ГУС у Львівській області, що випливають із покладених на ГУС у Львівській області завдань і функцій;

3) порядок виконання функціональних повноважень першого заступника і заступників начальника ГУС у Львівській області в разі відсутності одного з них.

3. Положення про структурні підрозділи ГУС у Львівській області розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються першим заступником і заступниками начальника ГУС у Львівській області відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною службою, службою управління персоналом та затверджуються наказом.

4. Посадові обов'язки керівників структурних підрозділів ГУС у Львівській області визначаються в положеннях про ці структурні підрозділи.

Обов’язки інших працівників визначаються посадовими інструкціями.

3. Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

1. ГУС у Львівській області для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

1) колегія ГУС у Львівській області є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямів його діяльності;

2) комісія з питань роботи із службовою інформацією ГУС у Львівській області є постійно діючим органом, який утворено з метою забезпечення ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в ГУС у Львівській області;

3) експертна комісія ГУС у Львівській області є постійно діючим органом, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві ГУС у Львівській області, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Львівської області;

4) тендерний комітет ГУС у Львівській області є органом, який утворено для організації та проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»;

5) конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», призначення на які здійснюється начальником ГУС у Львівській області, є постійно діючим органом ГУС у Львівській області, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки, згідно із Законом України «Про державну службу».

2. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник ГУС у Львівській області. Кількісний та персональний склад, положення про них затверджує начальник ГУС у Львівській області.

4. Управління персоналом та проходження державної служби

1. Організацію роботи з управління персоналом у ГУС у Львівській області здійснює відділ управління персоналом відповідно до положення про нього.

2. Відділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у ГУС у Львівській області, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

3. Відділ управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, наказами Держстату та ГУС у Львівській області, цим Регламентом.

4. Прийняття осіб на роботу до ГУС у Львівській області та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» та Кодексу законів про працю України.

5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу».

6. Проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (зі змінами).

7. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

8. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, – з дня призначення на посаду.

9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком від одного до шести місяців. При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.

10. Присвоєння рангів державним службовцям ГУС у Львівській області здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу» та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №306 (зі змінами).

11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

12. З метою дотримання моральних норм професійної поведінки працівники мають керуватись Етичним кодексом працівників органів державної статистики, затвердженим наказом Держстату.

13. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов'язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ГУС у Львівській області здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

14. Державним службовцям ГУС у Львівській області створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно. Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги.

15. Тривалість робочого часу працівників ГУС у Львівській області, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в ГУС у Львівській області у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень та доручень зі службових питань, порядок прийняття та передачі працівниками справ і майна при звільненні визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку ГУС у Львівській області, затвердженими конференцією державних службовців ГУС у Львівській області.

16. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення: оголошення подяки державному службовцю; дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця; відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату; представлення до нагородження урядовою відзнакою; представлення до відзначення державною нагородою. Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника ГУС у Львівській області перший заступник і заступники начальника, керівники структурних підрозділів ГУС у Львівській області за погодженням з першим заступником і заступниками начальника відповідно до розподілу функціональних повноважень.

17. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності. Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України «Про державну службу». Працівники ГУС у Львівській області, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

18. Порядок входу і виходу з будівлі ГУС у Львівській області, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції з організації охорони та забезпечення пропускного режиму до будівлі ГУС у Львівській області.

III. Діяльність з підготовки та узгодження проєктів актів організаційно-розпорядчого характеру

1. Діяльність ГУС у Львівській області з підготовки та узгодження проєктів актів організаційно-розпорядчого характеру провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з ініціативи Держстату та/або ГУС у Львівській області.

2. Розроблення проєкту акта організаційно-розпорядчого характеру в ГУС у Львівській області покладається на структурний підрозділ відповідно до його компетенції. Для розроблення проєкту акта організаційно-розпорядчого характеру в ГУС у Львівській області може утворюватися робоча група відповідно до наказу ГУС у Львівській області.

3. Проєкт акта організаційно-розпорядчого характеру перед поданням на розгляд начальника ГУС у Львівській області обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами ГУС у Львівській області, юридичною службою, першим заступником і заступниками начальника ГУС у Львівській області.

IV. Організація роботи з документами та контролю виконання

1. Загальні засади документування управлінської інформації в ГУС у Львівській області визначаються Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 (зі змінами).

2. Документування управлінської інформації в ГУС у Львівській області здійснюється в електронній формі відповідно до вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 (зі змінами).

3. Особливості здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

4. Відповідальність за організацію діловодства в ГУС у Львівській області несе начальник ГУС у Львівській області.

5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних підрозділах ГУС у Львівській області відповідають їх керівники.

6. Організація діловодства в ГУС у Львівській області покладається на відділ документального забезпечення та контролю виконання.

7. До основних видів роботи з документами належать:

1) реєстрація вхідної кореспонденції;

2) робота з документами у структурних підрозділах;

3) підготовка документів для доповіді керівництву;

4) підготовка та узгодження проєктів актів організаційно-розпорядчого характеру;

5) підготовка та оформлення документів до засідань колегії;

6) оформлення копій та додатків до документів;

7) реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

8) організація та здійснення контролю за виконанням документів;

9) складення номенклатури та формування справ;

10) підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

11) ведення обліку та зберігання печаток і штампів ГУС у Львівській області.

8. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких установлено завдання, а також виконання яких підлягає обов'язковому контролю.

9. Обов'язково контролюється виконання завдань, передбачених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, надання відповідей на запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розпорядчі документи та доручення керівництва Держстату та ГУС у Львівській області, рішення колегії Держстату та ГУС у Львівській області, запити на публічну інформацію.

10. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють перший заступник і заступники начальника ГУС у Львівській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

11. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на посадову особу відділу документального забезпечення та контролю виконання.

12. У структурних підрозділах ГУС у Львівській області безпосередній контроль за виконанням документів здійснює керівник підрозділу.

13. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця посадовою особою відділу документального забезпечення та контролю виконання, яка відповідає за контроль, і подається керівництву ГУС у Львівській області у вигляді зведень про виконання документів.

14. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю», Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

V. Порядок проведення нарад, семінарів, відеоконференцій

1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі ГУС у Львівській області, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів ГУС у Львівській області.

2. Наради проводять начальник ГУС у Львівській області, перший заступник і заступники начальника, з окремих питань основної діяльності – керівники структурних підрозділів ГУС у Львівській області.

3. На наради можуть бути запрошені залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

4. Рішення, прийняті на нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників наради.

Ведення протоколу забезпечується відповідальним структурним підрозділом ГУС у Львівській області.

5. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ ГУС у Львівській області за компетенцією.

6. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних підрозділів ГУС у Львівській області проводяться семінари, семінар-наради, відеоконференції (далі – семінари).

7. Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів, переліку запрошених посадових осіб та відповідного розпорядчого документа або доручення керівництва ГУС у Львівській області) покладається на структурний підрозділ ГУС у Львівській області, який ініціював його проведення, або обов'язок організації якого визначено положенням про відповідний структурний підрозділ.

8. У разі участі керівництва ГУС у Львівській області в семінарі відповідний пакет документів подається керівництву ГУС у Львівській області відповідальним структурним підрозділом ГУС у Львівській області за три робочі дні до дня проведення.

VI. Взаємодія ГУС у Львівській області з місцевими органами державної влади
та органами місцевого самоврядування

1. ГУС у Львівській області у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, статистичними службами іноземних держав і міжнародними статистичними організаціями, а також з підприємствами, установами та організаціями.

2. ГУС у Львівській області з метою ефективної співпраці з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами:

1) надає місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень;

2) використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію;

3) розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування;

4) подає правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України «Про державну статистику» посадових осіб та фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законом;

5) залучає в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції ГУС у Львівській області;

6) забезпечує взаємодію інформаційної системи ГУС у Львівській області з інформаційними системами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією;

7) здійснює проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року №1659 (зі змінами);

8) здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані зі виконанням завдань, покладених на ГУС у Львівській області.

VII. Взаємодія із засобами масової інформації та користувачами

1. З метою організації ефективної взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації ГУС у Львівській області забезпечує:

1) інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про діяльність ГУС у Львівській області шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті ГУС у Львівській області, проведення прес-конференцій, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, участі у теле- і радіопередачах, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність;

2) проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації;

3) організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства;

4) здійснення опитування користувачів та аналізу їх потреб у статистичній інформації та доступу до неї.

VIII. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації.
Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (зі змінами), інших актів законодавства.

2. Діловодство за зверненнями громадян у ГУС у Львівській області ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у ГУС у Львівській області, затвердженою наказом ГУС у Львівській області від 27 квітня 2005 року №18, і покладається на відділ документального забезпечення та контролю виконання.

3. Особистий прийом громадян проводить начальник ГУС у Львівській області, перший заступник і заступники начальника відповідно до порядку організації та проведення особистого прийому громадян та графіка особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Львівській області, затвердженого наказом ГУС у Львівській області від 11 квітня 2019 року №36 (із змінами).

Графік особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Львівській області підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті ГУС у Львівській області.

4. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України «Про статус народного депутата України».

5. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні ГУС у Львівській області, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 лютого 2013 року №140, наказу ГУС у Львівській області від 05 липня 2013 року №49 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»» та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

IХ. Взаємодія ГУС у Львівській області з респондентами державних статистичних спостережень

1. Політика Держстату у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, затверджена наказом Державної служби статистики України від 04 грудня 2012 року №504, полягає в дотриманні вимог, визначених законодавством, стосовно організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання у статистичних цілях інформації, отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, які здійснюють діяльність, пов'язану із збиранням і використанням адміністративних даних.

2. З метою організації ефективної роботи з респондентами ГУС у Львівській області:

1) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією відповідно до плану державних статистичних спостережень, залучає респондентів до апробації звітно-статистичної документації під час підготовки нових державних статистичних спостережень;

2) отримує від респондентів в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичних дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

3) гарантує конфіденційність первинних даних, що отримані від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

4) проводить перевірки достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держстату, та вимагає від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки органи державної статистики можуть самостійно вносити зазначені виправлення з подальшим повідомленням про це респондентів;

5) вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

6) встановлює зворотний зв'язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності.

X. Міжнародне співробітництво

1. ГУС у Львівській області у межах своїх повноважень:

1) бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до його компетенції;

2) здійснює підготовку спільних публікацій зі статистичними службами іноземних держав;

3) надає відповідно до законодавства статистичні дані міжнародним організаціям, а також здійснює обмін статистичною інформацією із статистичними органами ЄС, міжнародних організацій, а також статистичними службами іноземних держав.

ХІ. Запобігання та виявлення корупції у ГУС у Львівській області

1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року №1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади», а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

2. ГУС у Львівській області у межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми, яка затверджується Держстатом та передбачає:

1) визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері статистики, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

2) оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

3) заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

4) навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

5) процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;

6) інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи.
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2023
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем