Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Львівській області
Facebook   Twitter   instagram
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Мапа сайту   Контакти  

Новини »
Статистика за темами
Населення та міграція »
Ринок праці »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальний захист »
Доходи та умови життя
домогосподарств »
Населені пункти та
житло »
Культура, спорт, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Макроекономічні
показники »
Діяльність підприємств »
Інвестиції »
Енергетика, навколишнє
середовище »
Сільське, лісове
та рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Транспорт »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Для користувачів »
Для респондентів »
Оголошення »
Події »
Бази даних »
Статистична інформація »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Львівська область
в Україні »
Паспорт області »
Населення України »
Переписи »
Інфографіка »
Ґендерна статистика »
Статистика для школярів »
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) »
Міжнародне
співробітництво »
Анкетні опитування »
Бібліотека »

Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Платформа Центрів Дія

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту запрошує на навчання!

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
 Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Енергетика, навколишнє середовище
Головна Статистика за темами »  Енергетика, навколишнє середовище » Статистичні терміни

   
Енергетика
Вiдходи паперу та картону – вiдходи виробництва паперу i картону та виробiв з паперу та картону; вiдходи вхiдних компонентiв вiд виробництва книжок, газет та друкованої продукцiї, бракована продукцiя; вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва книжок, газет тощо – продукцiя бракована; книжки, газети, товари канцелярськi паперовi зiпсованi та забрудненi.
Сировина полiмерна вторинна – вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва пластмас в первинних формах; продукцiя бракована; вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва волокон штучних, волокна штучнi некондицiйнi; тара пластикова дрiбна використана; фурнiтура пластмасова зiпсована, пластмаси та плiвки декоративнi зiпсованi, вироби комплектувальнi пластмасовi, якi не можуть бути використанi за призначенням; вiдходи виробництва виробiв пластмасових; сумiш вiдходiв, матерiалiв та виробiв з пластмас iнших, що не пiдлягає спецiальному обробленню.
Матерiали текстильнi вториннi – вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва полотен текстильних – продукцiя бракована; вiдходи розкрою матерiалiв; вiдходи кiнцевої продукцiї виробiв текстильних готових, крiм одягу – продукцiя бракована; вiдходи виробництва килимiв i килимкiв – продукцiя бракована.
Вiдходи шкiрянi – вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва одягу шкiряного – вiдрiзки шкiри, бракована продукцiя; вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва шкiри – продукцiя бракована; вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва саквояжiв, чемоданiв, сумок ручних, аналогiчних виробiв, виробiв шорних, сiдельних, упряжi, взуття, продукцiя бракована; вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва шкiри – край вiд контирування шкiр тварин.
Шини зношенi – шини зiпсованi перед початком експлуатацiї, вiдпрацьованi, ушкодженi та забрудненi при експлуатацiї (включаються шини з металокордом).
Склобiй – тара скляна використана та бiй скла (за виключенням вiдходiв тари, якi утворилися при перевезеннi, i тари аптечної). Скло, яке утворилося при рiзцi скла, та фарфоровий бiй не враховуються.
Недогарки пiритнi – вiдходи вхiдних компонентiв при видобутку мiнералiв для хiмiчної промисловостi i виробництва добрив (пiрити залiзнi невiдпалювальнi некондицiйнi); вiдходи вхiдних компонентiв для виробництва хiмiкатiв основних неорганiчних (недогарки колчеданнi (пiритнi)).
Шлаки доменного виробництва – шлаки доменнi не гранульованi та гранульованi для виробництва глиноземного цементу, багатоглиноземнi iншi; рядовi для дорожнього будiвництва, меленi для сiльського господарства, дробильнi, iншi; електрофосфорнi для виробництва цементiв; гранульованi для виробництва цементiв та шлакоблочної цегли.
Зола та золошлаковi вiдходи ТЕС – вiдходи вiд процесiв згоряння при функцiюваннi енергетичних станцiй та iнших установок; залишки процесу пiролiзу (при спалюваннi комунальних та твердих побутових вiдходiв).
Вiдходи вуглевидобутку i вуглезбагачення – вiдходи виробничо-технологiчнi видобування i обробки вугiлля; бракована продукцiя. Включають шлами та "хвости" збагачувальних фабрик.
Вiдходи будiвельного виробництва – бетон i залiзобетон – бетон товарний некондицiйний; вироби стiновi бетоннi, стовпи, черепиця бетонна ушкодженi, забрудненi або неiдентифiкованi, якi не можуть бути використанi за призначенням; конструкцiї залiзобетоннi ушкодженi (зiпсованi), неiдентифiкованi.
Вiдходи вапняковi – залишки (пил, кришка, уламки) видобування вапняку в кар'єрах; вапняк некондицiйний.
Вiдходи вапняково-сiрчанi – вiдсiв вапняковий, у т. ч. вапняково-сiрчастий та вапняково-магнiєвий.
Породи розкривнi, попутнi скельнi та iншi – вiдходи (породи гiрськi, земля), якi утворюються при проведеннi розкривних робiт в процесi будiвництва шахт, розрiзiв, кар'єрiв, вiд видобування каменю для будiвництва, залишки (пил, уламки) видобутку сланцю шиферного в кар'єрах, вiдходи виробничо-технологiчнi видобування гравiю, пiску, глини i каолiну.
Канати стальнi вiдпрацьованi – вiдходи кiнцевi, пов'язанi з послугами транспорту.
Костриця луб'яних волокон – сировина рослинна, яка використовується в текстильному виробництвi, некондицiйна.
Жом буряковий – вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва цукру.
Барда зернокартопляна – вiдходи, що утворилися при виробництвi спирту.
Дефекат – вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва цукру.
Сироватка молочна – вiдходи виробництва молочних продуктiв та морозива, сироватка згущена некондицiйна.
Дробина пивна – вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва напоїв.
Вiдходи деревини – вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва та кiнцевої продукцiї деревини, виробiв з деревини, корку, виробiв з соломи та матерiалiв iнших.
Гумовi вiдходи – вироби та матерiали гумовi зiпсованi та використанi.
Зерновi вiдходи – вiдходи кiнцевої продукцiї злакiв хлiбних: злаки хлiбнi некондицiйнi (бите, мертве зерно, зiпсоване, ушкоджене при обробцi), лушпина, полова, домiшки iнших культур. "Висiвки" не включаються.
Фосфогiпс – вiдходи процесiв переробки фосфору; вiдходи виробництва фосфогiпсу рядового та кондицiйного; фосфогiпс некондицiйний.
Шлаки ливарного виробництва – шлаки пiчнi вiдходiв вхiдних компонентiв при литвi чорних та кольорових металiв.
Сумiшi формувальнi вiдпрацьованi – вiдходи ливарного виробництва чорних та кольорових металiв; сумiшi формувальнi на основi фуранових смол вiдпрацьованi; сумiшi формувальнi на мiднiй основi вiдпрацьованi.
Вичавки яблучнi – вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва напоїв, сокiв фруктових та овочевих, продуктiв харчування гомогенiзованих i дiєтичних.
Утворилося вторинної сировини та вiдходiв виробництва – обсяги вторинної сировини i вiдходiв, що утворилися на пiдприємствах.
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел – загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн від стаціонарних джерел викидів, як після проходження пилогазоочисних установок у результаті неповного уловлення й очищення на організованих джерелах забруднення, так і без очищення від організованих і неорганізованих джерел забруднення.
Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.
Витрати на капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення – це всі витрати звітного року, пов’язані з поліпшенням об’єкта, яке призводить до збільшення майбутньої економічної вигоди, в першу чергу очікуваної від використання об’єкта, і на суму яких збільшується первинна вартість основного капіталу.
Витрати на охорону навколишнього природного середовища – фактичні витрати на охорону навколишнього природного середовища, направлені на запобігання або зведення до мінімуму збитку якості навколишнього природного середовища, а також необхідні витрати на усунення негативних наслідків (збитку) погіршення якості навколишнього природного середовища або компенсації за них.
Витрати на природоохоронні заходи – капітальні вкладення та поточні витрати, пов’язані з певними заходами та технічними засобами, представлені за напрямами витрат на охорону навколишнього природного середовища.
Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості та не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
Забруднююча речовина – речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища.
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища – інвестиції у придбання нових і тих, які були у використанні, або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів, витрати на капітальний ремонт та модернізацію, що здійснюються з метою охорони навколишнього природного середовища.
Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів та засобів поводження з ними.
Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища – витрати, які здійснюються на підтримку (утримання й експлуатацію) об’єкта (основних засобів природоохоронного призначення) в робочому стані та входять до складу витрат поточного періоду.
Спалення відходів – регульований процес спалення твердих, рідких чи газоподібних відходів при високих температурах.
Спеціально відведені місця та обʼєкти – місця чи обʼєкти остаточного розміщення відходів, на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.


Енергетика
Відділ аналізу даних економічної статистики
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-64
Навколишнє середовище
Відділ аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-21
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2023
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем