Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Львівській області
Facebook    Twitter    instagram
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
    Корисні ресурси    Мапа сайту    Контакти  

Новини
Статистика за темами
Населення та міграція
Ринок праці
Освіта
Охорона здоров'я
і соціальний захист
Доходи та умови життя
домогосподарств
Населені пункти та
житло
Культура, спорт, туризм
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність
Макроекономічні
показники
Діяльність підприємств
Інвестиції
Енергетика, навколишнє
середовище
Сільське, лісове
та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Внутрішня торгівля,
послуги
Зовнішня торгівля
Транспорт
Ціни
Наука, технології та
інновації
Для користувачів
Для респондентів
Оголошення
Події
Бази даних
Статистична інформація
Експрес-випуски та пресвипуски
Публікації
Львівська область
в Україні
Паспорт області
Населення України
Інфографіка
Ґендерна статистика
Статистика для школярів
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Міжнародне
співробітництво
Анкетні опитування
Бібліотека
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Платформа Центрів Дія

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту запрошує на навчання!

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта  
 Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Енергетика, навколишнє середовище
Головна Статистика за темами »  Енергетика, навколишнє середовище » Статистичні терміни

   
Енергетика
Вiдходи паперу та картону – вiдходи виробництва паперу i картону та виробiв з паперу та картону; вiдходи вхiдних компонентiв вiд виробництва книжок, газет та друкованої продукцiї, бракована продукцiя; вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва книжок, газет тощо – продукцiя бракована; книжки, газети, товари канцелярськi паперовi зiпсованi та забрудненi.
Сировина полiмерна вторинна – вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва пластмас в первинних формах; продукцiя бракована; вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва волокон штучних, волокна штучнi некондицiйнi; тара пластикова дрiбна використана; фурнiтура пластмасова зiпсована, пластмаси та плiвки декоративнi зiпсованi, вироби комплектувальнi пластмасовi, якi не можуть бути використанi за призначенням; вiдходи виробництва виробiв пластмасових; сумiш вiдходiв, матерiалiв та виробiв з пластмас iнших, що не пiдлягає спецiальному обробленню.
Матерiали текстильнi вториннi – вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва полотен текстильних – продукцiя бракована; вiдходи розкрою матерiалiв; вiдходи кiнцевої продукцiї виробiв текстильних готових, крiм одягу – продукцiя бракована; вiдходи виробництва килимiв i килимкiв – продукцiя бракована.
Вiдходи шкiрянi – вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва одягу шкiряного – вiдрiзки шкiри, бракована продукцiя; вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва шкiри – продукцiя бракована; вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва саквояжiв, чемоданiв, сумок ручних, аналогiчних виробiв, виробiв шорних, сiдельних, упряжi, взуття, продукцiя бракована; вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва шкiри – край вiд контирування шкiр тварин.
Шини зношенi – шини зiпсованi перед початком експлуатацiї, вiдпрацьованi, ушкодженi та забрудненi при експлуатацiї (включаються шини з металокордом).
Склобiй – тара скляна використана та бiй скла (за виключенням вiдходiв тари, якi утворилися при перевезеннi, i тари аптечної). Скло, яке утворилося при рiзцi скла, та фарфоровий бiй не враховуються.
Недогарки пiритнi – вiдходи вхiдних компонентiв при видобутку мiнералiв для хiмiчної промисловостi i виробництва добрив (пiрити залiзнi невiдпалювальнi некондицiйнi); вiдходи вхiдних компонентiв для виробництва хiмiкатiв основних неорганiчних (недогарки колчеданнi (пiритнi)).
Шлаки доменного виробництва – шлаки доменнi не гранульованi та гранульованi для виробництва глиноземного цементу, багатоглиноземнi iншi; рядовi для дорожнього будiвництва, меленi для сiльського господарства, дробильнi, iншi; електрофосфорнi для виробництва цементiв; гранульованi для виробництва цементiв та шлакоблочної цегли.
Зола та золошлаковi вiдходи ТЕС – вiдходи вiд процесiв згоряння при функцiюваннi енергетичних станцiй та iнших установок; залишки процесу пiролiзу (при спалюваннi комунальних та твердих побутових вiдходiв).
Вiдходи вуглевидобутку i вуглезбагачення – вiдходи виробничо-технологiчнi видобування i обробки вугiлля; бракована продукцiя. Включають шлами та "хвости" збагачувальних фабрик.
Вiдходи будiвельного виробництва – бетон i залiзобетон – бетон товарний некондицiйний; вироби стiновi бетоннi, стовпи, черепиця бетонна ушкодженi, забрудненi або неiдентифiкованi, якi не можуть бути використанi за призначенням; конструкцiї залiзобетоннi ушкодженi (зiпсованi), неiдентифiкованi.
Вiдходи вапняковi – залишки (пил, кришка, уламки) видобування вапняку в кар'єрах; вапняк некондицiйний.
Вiдходи вапняково-сiрчанi – вiдсiв вапняковий, у т. ч. вапняково-сiрчастий та вапняково-магнiєвий.
Породи розкривнi, попутнi скельнi та iншi – вiдходи (породи гiрськi, земля), якi утворюються при проведеннi розкривних робiт в процесi будiвництва шахт, розрiзiв, кар'єрiв, вiд видобування каменю для будiвництва, залишки (пил, уламки) видобутку сланцю шиферного в кар'єрах, вiдходи виробничо-технологiчнi видобування гравiю, пiску, глини i каолiну.
Канати стальнi вiдпрацьованi – вiдходи кiнцевi, пов'язанi з послугами транспорту.
Костриця луб'яних волокон – сировина рослинна, яка використовується в текстильному виробництвi, некондицiйна.
Жом буряковий – вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва цукру.
Барда зернокартопляна – вiдходи, що утворилися при виробництвi спирту.
Дефекат – вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва цукру.
Сироватка молочна – вiдходи виробництва молочних продуктiв та морозива, сироватка згущена некондицiйна.
Дробина пивна – вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва напоїв.
Вiдходи деревини – вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва та кiнцевої продукцiї деревини, виробiв з деревини, корку, виробiв з соломи та матерiалiв iнших.
Гумовi вiдходи – вироби та матерiали гумовi зiпсованi та використанi.
Зерновi вiдходи – вiдходи кiнцевої продукцiї злакiв хлiбних: злаки хлiбнi некондицiйнi (бите, мертве зерно, зiпсоване, ушкоджене при обробцi), лушпина, полова, домiшки iнших культур. "Висiвки" не включаються.
Фосфогiпс – вiдходи процесiв переробки фосфору; вiдходи виробництва фосфогiпсу рядового та кондицiйного; фосфогiпс некондицiйний.
Шлаки ливарного виробництва – шлаки пiчнi вiдходiв вхiдних компонентiв при литвi чорних та кольорових металiв.
Сумiшi формувальнi вiдпрацьованi – вiдходи ливарного виробництва чорних та кольорових металiв; сумiшi формувальнi на основi фуранових смол вiдпрацьованi; сумiшi формувальнi на мiднiй основi вiдпрацьованi.
Вичавки яблучнi – вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва напоїв, сокiв фруктових та овочевих, продуктiв харчування гомогенiзованих i дiєтичних.
Утворилося вторинної сировини та вiдходiв виробництва – обсяги вторинної сировини i вiдходiв, що утворилися на пiдприємствах.
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел – загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн від стаціонарних джерел викидів, як після проходження пилогазоочисних установок у результаті неповного уловлення й очищення на організованих джерелах забруднення, так і без очищення від організованих і неорганізованих джерел забруднення.
Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.
Витрати на капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення – це всі витрати звітного року, пов’язані з поліпшенням об’єкта, яке призводить до збільшення майбутньої економічної вигоди, в першу чергу очікуваної від використання об’єкта, і на суму яких збільшується первинна вартість основного капіталу.
Витрати на охорону навколишнього природного середовища – фактичні витрати на охорону навколишнього природного середовища, направлені на запобігання або зведення до мінімуму збитку якості навколишнього природного середовища, а також необхідні витрати на усунення негативних наслідків (збитку) погіршення якості навколишнього природного середовища або компенсації за них.
Витрати на природоохоронні заходи – капітальні вкладення та поточні витрати, пов’язані з певними заходами та технічними засобами, представлені за напрямами витрат на охорону навколишнього природного середовища.
Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості та не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
Забруднююча речовина – речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища.
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища – інвестиції у придбання нових і тих, які були у використанні, або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів, витрати на капітальний ремонт та модернізацію, що здійснюються з метою охорони навколишнього природного середовища.
Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів та засобів поводження з ними.
Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища – витрати, які здійснюються на підтримку (утримання й експлуатацію) об’єкта (основних засобів природоохоронного призначення) в робочому стані та входять до складу витрат поточного періоду.
Спалення відходів – регульований процес спалення твердих, рідких чи газоподібних відходів при високих температурах.
Спеціально відведені місця та обʼєкти – місця чи обʼєкти остаточного розміщення відходів, на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.


Енергетика
Відділ аналізу даних економічної статистики
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-64
Навколишнє середовище
Відділ аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-21
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2024
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем